Canada đánh thuế thu nhập cá nhân vào thu nhập toàn cầu của người đóng thuế thường trú ở Canada. Đồng thời, hình thức thu nhập tại Canada đối với người đóng thuế vãng lai.

Sau một năm (tính từ tháng 01 đến tháng 12), công dân Canada sẽ nộp bản kê khai phụ cấp và thuế đối với cá nhân. Và nộp vào ngày 30/04 hoặc 15/06 đối với cá nhân tự kinh doanh cùng với bản kê khai của vợ/chồng. 

Tổng thuế thu nhập mà người đóng thuế phải nộp dựa trên tổng thu nhập bị đánh thuế (thu nhập ít hơn các chi phí hợp lý) đối với năm thuế.
Về cơ bản, chính phủ Canada yêu cầu người đóng thuế phải đóng 2 phần thuế thu nhập cá nhân gồm: Thuế liên bang và thuế tỉnh bang.