Một trong những đặc điểm chính của Đạo luật Liêm chính và Cải cách EB-5 (RIA) năm 2022 là cho phép các nhà đầu tư EB-5 đồng thời nộp đơn I-485, Đơn đăng ký Thường trú nhân hoặc Đơn Điều chỉnh Tình trạng (AOS) khi đơn Mẫu I-526E, Đơn xin nhập cư của Nhà đầu tư Trung tâm Khu vực được nộp.

Trước đây, nhà đầu tư EB-5 phải đợi cho đến khi Mẫu I-526 (Mẫu I-526E là mẫu mới được tạo theo RIA để thay thế Mẫu I-526 cho các nhà đầu tư Trung tâm Khu vực) được chấp thuận trước khi nộp đơn AOS có thể được nộp, do thời gian xử lý, đã kéo dài thời gian để nhà đầu tư nhận được các lợi ích của tình trạng thường trú có điều kiện . 

Ai có thể đồng thời nộp đơn xin EB-5?

Việc nộp đồng thời hai đơn chỉ có thể xảy ra nếu nhà đầu tư EB-5 và bất kỳ thành viên gia đình phụ thuộc nào đang ở Hoa Kỳ. Ngoài ra, tất cả các cá nhân nộp đơn xin AOS phải ở Hoa Kỳ trong tình trạng hợp pháp, có nghĩa là họ có thể không ở Hoa Kỳ theo diện miễn thị thực, bởi vì một cá nhân ở Hoa Kỳ theo diện miễn thị thực không ở trong tình trạng thị thực, và do đó có thể không “điều chỉnh” để trở thành thường trú nhân hợp pháp (chủ thẻ xanh).

Ai có thể đồng thời nộp đơn xin EB-5

Một mục khác cần lưu ý là mặc dù đơn AOS thường đề cập đến Mẫu I-485, các tài liệu cho phép đi lại và làm việc là các mẫu riêng biệt được nộp cùng với Mẫu I-485. Mặc dù không bắt buộc tất cả chúng phải được nộp cùng nhau, nhưng không có chi phí bổ sung để nộp các mẫu I-131, Đơn xin Giấy thông hành (Xuất hiện trước/Giấy phép Du lịch) vàI-765, Đơn Xin Giấy Phép Làm Việc (Employment Authorization Document - EAD) cùng lúc với Mẫu I-485 và nộp cùng nhau giúp đạt được sự xét xử nhanh hơn.

Lưu ý rằng nếu nhà đầu tư EB-5 và các thành viên gia đình đủ điều kiện đang ở Hoa Kỳ theo tình trạng H hoặc L, được coi là “ý định kép”, nghĩa là một người có tình trạng này có thể có ý định tìm kiếm tình trạng thường trú nhân hợp pháp, thì một Có thể nộp đơn AOS ngay lập tức cùng với I-526E. Nếu nhà đầu tư EB-5 và các thành viên gia đình đủ điều kiện thuộc bất kỳ tình trạng nào khác ngoài H hoặc L, thì họ có khả năng ở tình trạng “có ý định không định cư”, có nghĩa là ý định của họ là rời Hoa Kỳ khi kết thúc thời gian lưu trú và điều đó họ không có ý định tìm kiếm tình trạng thường trú hợp pháp. Đối với các cá nhân có ý định không định cư (nghĩa là B, F, TN), hầu hết các luật sư di trú khuyên họ nên đợi 90 ngày trước khi nộp (các) đơn AOS. 

Tình trạng ảnh hưởng đến người khởi kiện sau khi nộp đơn xin EB-5 như thế nào?

Sau khi nộp đơn xin AOS, những người khởi kiện được coi là “Người nộp đơn xin Điều chỉnh” và có thể ở lại Hoa Kỳ một cách hợp pháp. Tùy thuộc vào trạng thái mà nhà đầu tư EB-5 “điều chỉnh” từ đó, họ có thể làm việc và đi lại ngay sau khi nộp AOS. Những người ở trạng thái H và L sẽ có nhiều tự do nhất vì những cá nhân này sẽ có thể tiếp tục làm việc (miễn là họ ở trạng thái H và L hợp lệ và có giấy phép làm việc phù hợp theo các trạng thái đó) và ra vào các trạng thái đó. Hoa Kỳ (có thị thực hợp lệ). 

Những người có ý định không định cư sẽ có thể tiếp tục các hoạt động của họ trong thời gian còn lại, cho đến khi nhận được giấy phép làm việc và đi lại, điều này sẽ được giải thích trong phần tiếp theo. Ví dụ, một sinh viên trong tình trạng F-1sẽ có thể tiếp tục việc học của mình, nhưng sau khi nghiên cứu F-1 kết thúc, sinh viên có thể không thể làm việc trừ khi họ có được OPT; nếu không đạt được OPT, hồ sơ AOS cho phép sinh viên ở lại Hoa Kỳ, nhưng họ sẽ không thể học tập, du lịch hoặc làm việc cho đến khi nhận được sự cho phép (phê duyệt công việc và/hoặc ủy quyền du lịch). Một ví dụ khác là một người ở trạng thái TN - khi trạng thái hết hạn, người đó sẽ không thể gia hạn trạng thái của họ và trong khi việc nộp đơn AOS cho phép họ ở lại Hoa Kỳ hợp pháp, họ sẽ không thể làm việc hoặc đi du lịch cho đến khi nhận được ủy quyền (phê duyệt công việc và / hoặc ủy quyền đi lại). Nếu một người trong tình trạng có mục đích không định cư đi du lịch trước khi giấy phép du lịch của họ được chấp thuận, 

Khi nào mỗi lợi ích đồng thời được thực hiện cho EB-5?

Sau khi nộp đơn I-526E và đơn AOS, nhà đầu tư EB-5 và các thành viên gia đình đủ điều kiện sẽ nhận được thông báo biên nhận trong vòng 2-4 tuần. Thông báo biên nhận sẽ riêng biệt cho từng mẫu đã nộp: I-526E, I-485, I-131 (nếu có), I-765 (nếu có). Thông báo Biên nhận I-485, được nộp đồng thời với I-526E, thiết lập khả năng cho nhà đầu tư EB-5 và các thành viên gia đình đủ điều kiện ở lại Hoa Kỳ. Ngoài ra, thông báo sinh trắc học sẽ được cấp cho đơn AOS mà người nộp đơn phải có mặt để đơn được xét xử. Nếu người nộp đơn không thể tham dự, họ có thể lên lịch lại, nhưng làm như vậy có thể trì hoãn việc phê duyệt. 

Việc nộp đơn đồng thời mang lại lợi ích như thế nào cho các nhà đầu tư EB-5?

Không giống như quyền ở lại Hoa Kỳ vô thời hạn, quyền đi lại và làm việc yêu cầu phải có sự chấp thuận và các tài liệu phải được cấp. Việc phê duyệt cả giấy phép làm việc và du lịch có thể mất ít nhất là 3 tháng, đến hơn 18 tháng—mặc dù USCIS có đăng thời gian xử lý trên trang web của họ, vui lòng nhớ rằng đây chỉ là thời gian xét duyệt trung bình.

Sau khi giấy phép làm việc và đi lại (Mẫu I-765 và I-131) được phê duyệt, thông báo phê duyệt và thẻ EAD (có giấy phép đi lại), hoặc thẻ EAD và tài liệu Tạm tha trước riêng biệt, sẽ được cấp. Điều quan trọng cần lưu ý ở đây là bản thân các thông báo chấp thuận không cho phép làm việc hoặc đi lại, và tài liệu thực tế (EAD và/hoặc tài liệu Tạm tha trước) trong tay phải có mặt để đi làm và đi vào Hoa Kỳ. rõ ràng, du lịch trong nước vẫn ổn mà không cần sự chấp thuận trước nhưng trở về Hoa Kỳ từ một địa điểm quốc tế cần có giấy phép du lịch. Xin lưu ý ngày hết hạn của các tài liệu này; nếu chúng cần được gia hạn, các luật sư di trú nên làm như vậy càng sớm càng tốt. Mặc dù các phần mở rộng EAD (nếu được nộp kịp thời), được cung cấp một phần mở rộng công việc tự động, 

Học phí đại học và tình trạng quốc tế?

Sau khi I-485 được nộp, nhà đầu tư EB-5 và những người phụ thuộc của họ không còn được coi là sinh viên quốc tế và không còn phải tuân theo Chương trình Sinh viên và Khách trao đổi (SEVIS) hoặc văn phòng sinh viên quốc tế. Do đó, sau khi nộp đồng thời I-526E và I-485, Nhà đầu tư EB-5 và các thành viên gia đình đủ điều kiện của họ sẽ không còn bị tính phí học phí quốc tế và có thể đủ điều kiện nhận học phí ngoài tiểu bang. Để đủ điều kiện nhận học phí trong tiểu bang là vấn đề thiết lập nơi cư trú trong tiểu bang và mỗi tiểu bang có các tiêu chuẩn khác nhau để làm như vậy.

Sẽ đồng thời nộp đơn "khóa" thẻ xanh của tôi?

Bản tin thị thực là một công cụ phức tạp mà Bộ Ngoại giao sử dụng để tính toán số lượng thị thực được cấp trong một năm nhất định theo nhu cầu. Bằng cách nộp đơn I-526E, ngày nhận sẽ thiết lập “Ngày ưu tiên” của đơn EB-5, hoặc đơn “thị thực nhập cư”, có thể tìm thấy trên thông báo nhận I-526E. Ngày ưu tiên “chốt” vị trí xếp hàng để xử lý thẻ xanh khi được phê duyệt. 

Đồng thời nộp đơn AOS có nghĩa là một cá nhân có quyền ở lại Hoa Kỳ với tư cách là người nộp đơn xin điều chỉnh và có thể làm việc và đi du lịch quốc tế. Tuy nhiên, nó không “khóa” một vị trí trong trường hợp lùi ngày ưu tiên. Nếu đơn đăng ký AOS không được phê duyệt trước khi thụt lùi, thì người nộp đơn sẽ cần đợi ngày ưu tiên của họ hiện tại để đơn đăng ký AOS của họ tiếp tục được xử lý. Điều này không chỉ áp dụng cho các đơn xin thị thực của nhà đầu tư EB-5, mà còn cho tất cả các đơn xin thị thực nhập cư bất kể loại thị thực nào.

Mời Quý nhà đầu tư theo dõi trang Citizen Pathway để cập nhật những tin tức Đầu tư định cư mới nhất.