Podcast
Quy trình hồ sơ
Bước 1
Lựa chọn hình thức đầu tư và thẩm định hồ sơ
 
Quy trình hồ sơ
Bước 2
Chuẩn bị hồ sơ định cư 
 
Quy trình hồ sơ
Bước 3
Nộp hồ sơ định cư
 
Quy trình hồ sơ
Bước 4
Nhận chấp thuận
 
Quy trình hồ sơ
Bước 5
Thực hiện đầu tư 
 
Quy trình hồ sơ
Bước 6
Đến Malta lấy nhân trắc học