Podcast
QUY TRÌNH HỒ SƠ
Bước 1
Chuẩn bị kế hoạch kinh doanh và Nộp đơn bày tỏ nguyện vọng EOI
QUY TRÌNH HỒ SƠ
Bước 2
Nhận thư mời nộp hồ sơ LAA
QUY TRÌNH HỒ SƠ
Bước 3
Nộp hồ sơ (và phỏng vấn) và nhận thư hỗ trợ từ tỉnh bang PEI (Work Permit Support Letter)
QUY TRÌNH HỒ SƠ
Bước 4
Nộp hồ sơ xin Work Permit lên IRC
QUY TRÌNH HỒ SƠ
Bước 5
Đến PEI thành lập doanh nghiệp và thực hiện việc kinh doanh như cam kết
QUY TRÌNH HỒ SƠ
Bước 6
Nộp báo cáo Final Report và nhận bảo lãnh tỉnh Bang