Podcast
Quy trình hồ sơ
Bước 1
  • Thẩm định hồ sơ năng lực (CV, bằng cấp, chứng nhận giải thưởng, nghiên cứu khoa học… của đương đơn)
Quy trình hồ sơ
Bước 2
  • Chuẩn bị bộ hồ sơ xin visa EB-2
Quy trình hồ sơ
Bước 3
  • Nộp đơn vào bộ lao động Mỹ xin chứng nhận lao động (nếu theo diện Advanced Degree hoặc Exceptional Ability)
Quy trình hồ sơ
Bước 4
  • Nộp đơn I-140 (sau khi đã có chứng nhận lao động)
    ** Nộp thêm đơn I-485 nếu thực hiện Chuyển đổi tình trạng tại Mỹ
Quy trình hồ sơ
Bước 5
  • Chấp thuận đơn I-140 (13-20 tháng)
Quy trình hồ sơ
Bước 6
  • Nộp hồ sơ DS-260 xin visa EB-2 tại NVC(Trung tâm thị thực quốc gia)