Podcast
Dự án tiêu biểu
Chuỗi trường Mẫu giáo tư thục tại Rockwall , Texas, US
Địa điểm Texas, US
Số tiền đầu tư 650.000 USD
Số lượng việc làm tạo ra 25+
 
Dự án tiêu biểu
Chuỗi trường Mẫu giáo tư thục tại Sachse, Texas, US
Địa điểm Texas, US
Số tiền đầu tư 650.000 USD
Số lượng việc làm tạo ra 25+
 
Dự án tiêu biểu
Chuỗi trường Mẫu giáo tư thục tại Nam Austin, Texas, US
Địa điểm Texas, US
Số tiền đầu tư 650.000 USD
Số lượng việc làm tạo ra 25+
 
Dự án tiêu biểu
Chuỗi trường Mẫu giáo tư thục tại Texas, US
Địa điểm Texas, US
Số tiền đầu tư 650.000 USD
Số lượng việc làm tạo ra 25+