Podcast
Dự án tiêu biểu
Chuỗi trường Mẫu giáo tư thục tại Texas, US
Chủ đầu tư Fractal Education
Địa điểm Texas, US
Số tiền đầu tư 1.000.000 USD
Số lượng việc làm tạo ra 25+