Podcast
Quy trình hồ sơ
Bước 1
  • Chuẩn bị hồ sơ
Quy trình hồ sơ
Bước 2
  • Đóng tiền đầu tư cho chính phủ
 
Quy trình hồ sơ
Bước 3
  • Nộp hồ sơ xin nhập tịch
 
Quy trình hồ sơ
Bước 4
  • Giấy phép thường trú được cấp trong vòng 2-4 tháng
Quy trình hồ sơ
Bước 5
  • Nhận chấp thuận
 
Quy trình hồ sơ
Bước 6
  • Nhận hộ chiếu