Tổng vốn của dự án dự kiến khoản 11,705 triệu USD, bao gồm: 

  • Vốn nhà đầu tư EB-5: 6,5 triệu USD 
  • Vốn chủ sở hữu: 305,9 ngàn USD 
  • Vốn từ ngân hàng: 4,9 triệu USD 

 

* Trong đó, Vốn EB-5 sẽ được chia cho hai địa điểm dự án:

  • 4,5 triệu USD cho cơ sở tại  4-H đường Camp.
  • 2,0 triệu USD cho cơ sở tại Đại lộ MacCorkle.

 

Thông tin đầu tư:

  • Số tiền đầu tư: 500,000 USD
  • Số lượng nhà đầu tư EB-5B: 13 suất đầu tư
  • Thời hạn đáo hạn khoản vay: 5 năm
 

dự án khác

Bệnh viện East Ohio Regional Hospital
Chủ đầu tư Hospital Innovation
Trung tâm vùng Đầu tư trực tiếp
Số lượng nhà đầu tư 44 suất 
Số lượng việc làm tạo ra cho mỗi nhà đầu tư 12

Nhà Máy Sản Xuất Khẩu Trang Breezlyte
Chủ đầu tư Breezlyte
Trung tâm vùng Dự án trực tiếp
Số lượng nhà đầu tư 12 suất 
Số lượng việc làm tạo ra cho mỗi nhà đầu tư 20