Tổng nguồn vốn của dự án: 8,790,000 USD. Trong đó:

  • Vốn Chủ đầu tư: 2,790,000 USD (Đã góp vốn)
  • Vốn Nhà đầu tư EB-5: 6,000,000 USD 

 

Thông tin đầu tư:

  • Thời hạn đáo hạn khoản vay EB5: 5 năm
  • Số tiền đầu tư: $500,000
  • Số lượng nhà đầu tư EB5: 12

 

dự án khác

Bệnh viện East Ohio Regional Hospital
Chủ đầu tư Hospital Innovation
Trung tâm vùng Đầu tư trực tiếp
Số lượng nhà đầu tư 44 suất 
Số lượng việc làm tạo ra cho mỗi nhà đầu tư 12

Ascension Recovery Centers
Chủ đầu tư SDH Parent  LLC
Trung tâm vùng  Dự án trực tiếp
Số lượng nhà đầu tư  13 suất 
Số lượng việc làm tạo ra cho mỗi nhà đầu tư 11