Tổng chi phí cải tạo bệnh viện sẽ là 59 triệu USD, được tài trợ bởi:

  • Vốn chủ sở hữu từ tiến sĩ Johnson: $9 triệu (15,3%)
  • Vốn EB-5: $22 triệu  (37,3%)
  • Vốn vay từ nhà phát triển: $18 triệu (30,5%)
  • Vốn tài trợ từ chính phủ tiểu bang: $10 triệu 16,9%

 

Thông tin đầu tư:

  • Thời hạn đáo hạn khoản vay EB5: 5 năm
  • Số tiền đầu tư: $800,000 
  • Số lượng nhà đầu tư EB-5: 44

 

Kế hoạch hoàn trả vốn

  • Lợi nhuận dự kiến cho nhà đầu tư là 0,5% cố định hàng năm và lợi nhuận từ cổ phần ưu tiên, dự kiến tổng cộng 2,0% hàng năm trong 5,5 năm đầu tiên (hoặc tới khi nộp đơn I-829, tùy theo điều kiện nào sau đó) (ngày đủ điều kiện), sau đó tăng lên 6% trong năm đầu tiên sau đó (Ngày đủ điều kiện), 7% vào năm thứ hai sau đó. 

 

dự án khác

Nhà Máy Sản Xuất Khẩu Trang Breezlyte
Chủ đầu tư Breezlyte
Trung tâm vùng Dự án trực tiếp
Số lượng nhà đầu tư 12 suất 
Số lượng việc làm tạo ra cho mỗi nhà đầu tư 20


Ascension Recovery Centers
Chủ đầu tư SDH Parent  LLC
Trung tâm vùng  Dự án trực tiếp
Số lượng nhà đầu tư  13 suất 
Số lượng việc làm tạo ra cho mỗi nhà đầu tư 11