Hiển thị mục lục

Chứng minh nguồn tiền đầu tư EB-5 thế nào?

  • Nguồn vốn (“SOF”) đầu tư EB-5 là một phần quan trọng của đơn I-526. Việc chứng minh SOF của nhà đầu tư yêu cầu phải rà soát toàn bộ và hiểu rõ về tài sản của nhà đầu tư.
  • Các nguồn chứng minh cần được phân tích:
  • Thu nhập từ lương, thưởng;
  • Thu nhập từ cho thuê bất động sản;
  • Cổ phần của khách hàng, lợi nhuận của doanh nghiệp (công ty, hộ gia đình) và cổ tức được chia;
  • Chuyển nhượng tài sản, chẳng hạn giao dịch bất động sản, vốn chủ sở hữu, cổ phiếu;
  • Cho vay và thế chấp;
  • Quà tặng từ người thân.

Nguồn tiền có thể được trao tặng từ ba mẹ, họ hàng hoặc kinh doanh để sử dụng cho việc đầu tư EB-5 được không? 

Được, với điều kiện là mọi khoản thuế quà tặng đã được đóng và nhà đầu tư EB-5 có thể chứng minh rằng nguồn tiền của nhà tài trợ có nguồn gốc hợp pháp.