loader image
US_Citizenship_Immigration-1-1

Bảng so sánh EB5 Trực tiếp và EB5 Trung tâm vùng

Tóm tắt bài viết

EB5 là gì? Sự khác biệt giữa EB5 Trực tiếp và EB5 Gián tiếp (Trung tâm vùng)? Đây dường như là những thắc mắc mà không phải Quý vị nào cũng rõ. Vậy làm sao chọn được hình thức phù hợp khi đầu tư định cư tại Hoa Kỳ. Cùng Citizen Pathway tìm hiểu chi tiết về sự khác biệt của 2 loại hình đầu tư này nhé,

EB-5 là một chương trình thị thực nhà đầu tư vĩnh viễn, được thành lập vào năm 1990 không có ngày kết thúc; cho phép nhà đầu tư đủ điều kiện để được cấp visa nhập cư khi đầu tư vào một doanh nghiệp tạo ra việc làm.

Chương trình chỉ đơn giản là ‘’EB5’’ cho đến năm 1992; khi Quốc hội thông qua thêm chương trình EB5 thông qua Trung Tâm Vùng – đây là một chương trình mang tính thử nghiệm và cần được ủy quyền (gia hạn), chương trình Trung Tâm Vùng cho phép tính toán việc tạo việc làm gián tiếp.

Kể từ đó, có hai khái niệm của chương trình EB5 là:  EB5 “trực tiếp” hay EB5 “độc lập” và EB5 Trung tâm vùng . EB-5 trực tiếp và EB5 Trung tâm vùng có chung các yêu cầu EB-5 cơ bản nhưng khác nhau về yêu cầu tạo việc làm và vai trò Trung tâm vùng.

EB5 Trung Tâm vùng

Các đặc điểm

Ý nghĩa thực tiễn EB5 Trực tiếp  Các đặc điểm Ý Nghĩa thực tiễn
Sự liên kết với một Trung tâm vùng 1) Bị ảnh hưởng bởi ngày ngừng hoạt động của chương trình trung tâm vùng (chương trình đã hết hạn vào ngày 30/6/2021 và chờ được gia hạn) Không có sự liên kết với một Trung tâm vùng 1) EB5 trực tiếp là một chương trình vĩnh viễn
2)Các đại diện của Quốc hội và USCIS đã đề xuất cải cách lập pháp và thay đổi quy định đặc biệt nhắm vào chương trình trung tâm vùng 2) Không bị ảnh hưởng bởi những thay đổi nhắm mục tiêu cụ thể đến chương trình trung tâm vùng (nhưng một số đề xuất nhắm mục tiêu các yêu cầu chung cho cả EB-5 trực tiếp và EB5 trung tâm vùng, ví dụ: số tiền đầu tư tối thiểu và định nghĩa khu vực việc làm mục tiêu)
3)Phải nộp và nhận được sự chấp thuận của đơn đăng ký trung tâm vùng (Mẫu I-924) hoặc liên kết chính thức với một trung tâm vùngđã được phê duyệt trước khi nộp bất kỳ đơn I-526 nào của nhà đầu tư 3) Không cần phải nộp bất kỳ đơn đăng ký nào với USCIS hoặc để nhận bất kỳ loại phê duyệt trước hoặc ủy quyền nào từ USCIS hoặc liên kết với bất kỳ ai trước khi nộp đơn I-526 của nhà đầu tư
4) Có thể sử dụng Mẫu I-924 để đăng ký và được USCIS phê duyệt dự án trước khi nhà đầu tư nộp đơn 4) USCIS không yêu cầu nộp đơn chấp thuận trước cho dự án
5) Cần Đăng ký và sở hữu một trung tâm vùng liên quan đến đầu tư tài chính đáng kể và liên tục và cam kết hoạt động với sở di trú 5) Giảm được phí đáng kể liên quan đến việc đăng ký hoặc liên kết với Trung tâm vùng
6) Trung tâm vùng có thể cung cấp cho dự án sự hỗ trợ đáng kể trong việc tuyển dụng và sàng lọc nhà đầu tư cũng như quản lý và báo cáo đầu tư (và yêu cầu bồi thường tương ứng) 6) Việc tìm kiếm và tuyển chọn nhà đầu tư chủ yếu từ phía đơn vị quản lý dự án hoặc các broker dealers (môi giới đầu tư) (Gợi ý: cần có đánh giá pháp lý từ nhiều bên như luật sư di trú, môi giới đầu tư (Security, broker dealer…)
7) Ngoài việc phụ thuộc vào sự thành công của dự án đầu tư, Nhà đầu tư cònphụ thuộc vào việc Trung tâm vùng đó còn hoạt động hay không và phụ thuộc vào việc ủy quyền hoạt động của chương trình 7) Các nhà đầu tư chỉ bị ảnh hưởng bởi các vấn đề và thay đổi ở cấp độ của dự án đầu tư, và cũng không cần phải lo lắng về các vấn đề và thay đổi liên quan tới Trung tâm vùng hoặc trong toàn bộ chương trình Trung tâm vùng
8) Ít nhất 3.000 trong số khoảng 10.000 thị thực EB-5 được phân bổ hàng năm được “dành riêng” cho các nhà đầu tư trung tâm vùng (Nhưng trên thực tế, các nhà đầu tư trung tâm khu vùng được cấp phần lớn lượng visa) 8) Không có thị thực dành riêng đặc biệt (Nhưng nhu cầu EB-5 trực tiếp hàng năm chưa bao giờ đến gần 7.000 và thị thực dành riêng cho trung tâm vùng trong thực tế không phải là một yếu tố hạn chế cho các nhà đầu tư EB5 trực tiếp)

 

EB5 Trung Tâm vùng

Các đặc điểm

Ý nghĩa thực tiễn EB5 Trực tiếp

Các đặc điểm

Ý nghĩa thực tiễn
Công việc gián tiếp được tính 9) Có thể tính toán và xác minh việc tạo việc làm bằng cách sử dụng phân tích tác động kinh tế; Các công việc do nhà kinh tế học tính toán không nhất thiết phải tuân theo các yêu cầu quy định áp dụng cho các công việc trực tiếp và thường được xác minh bằng cách xác minh các đầu vào của công thức kinh tế (ví dụ: chi và thu) thay vì hiển thị hồ sơ lương Công việc gián tiếp không được tính 9) Chỉ được tính những công việc trực tiếp được xác nhận bằng hồ sơ bảng lương; phải chứng minh rằng tất cả các công việc đều đủ tiêu chuẩn theo quy định (các vị trí toàn thời gian, cố định do người lao động hợp pháp của Hoa Kỳ đảm nhiệm) và được sử dụng bởi doanh nghiệp thương mại mới được EB-5 tài trợ

 

10) Đầu tư và tạo việc làm không nhất thiết phải xảy ra trong một doanh nghiệp, vì các trung tâm vùng có thể tính các công việc “gián tiếp” đối với doanh nghiệp thương mại mới (NCE) do EB-5 tài trợ, tức là các công việc được tạo ra bên ngoài NCE nhưng là kết quả của Đầu tư EB-5 vào NCE. Do đó, đầu tư vào trung tâm vùng:

·       Có thể tách doanh nghiệp tạo việc làm khỏi NCE, với việc các nhà đầu tư EB-5 góp vốn cổ phần vào một tổ chức mà bản thân sẽ không có bất kỳ nhân viên hoặc quyền kiểm soát nào đối với hoạt động kinh doanh tạo việc làm, nhưng hoạt động đầu tư của họ (nợ hoặc vốn chủ sở hữu) sẽ giúp tài trợ cho công việc -sản xuất kinh doanh

·       Có thể có một cấu trúc liên quan đến nhiều pháp nhân, vì tạo việc làm và do đó đầu tư có thể mở rộng ra ngoài NCE

·       Có thể có một cấu trúc bao gồm các thỏa thuận nợ, miễn là chúng không nằm giữa NCE và nhà đầu tư EB-5

 

10) Đầu tư và tạo việc làm phải được giới hạn trong một doanh nghiệp duy nhất (một pháp nhân hoặc pháp nhân có mối quan hệ công ty con thuộc sở hữu toàn bộ), vì các nhà đầu tư trực tiếp chỉ có thể tính các công việc “trực tiếp” đối với doanh nghiệp thương mại mới được EB-5 tài trợ (NCE), tức là các công việc có đủ điều kiện là nhân viên W-2 của pháp nhân nhận đầu tư vốn cổ phần EB-5. Do đó, một khoản đầu tư trực tiếp:

·       Không được tách doanh nghiệp tạo việc làm ra khỏi NCE (nhà đầu tư EB-5 phải góp vốn cổ phần và có vai trò quản lý hoặc hoạch định chính sách trong doanh nghiệp thuê nhân viên)

·       Có thể không có cấu trúc liên quan đến nhiều pháp nhân (bất kỳ khoản đầu tư EB-5 nào được chuyển hướng ra bên ngoài NCE sẽ được coi là không có vốn để tạo việc làm, vì chỉ có công việc của NCE mới có thể được tính)

·       Hình thức cho vay không được chấp thuận trong dòng vốn EB-5 (nhà đầu tư EB-5 phải đóng góp vốn chủ sở hữu vào NCE, pháp nhân duy nhất trong cấu trúc)

 

11) Có thể tính một số lượng tương đối lớn việc làm, vì đầu tư và tạo việc làm có thể qua nhiều pháp nhân, hệ số nhân kinh tế không phân biệt bán thời gian với toàn thời gian và phân tích kinh tế dựa vào chi tiêu và tác động của chuỗi cung ứng 11) Có thể đếm một số lượng công việc tương đối nhỏ: chỉ các vị trí toàn thời gian vĩnh viễn mới được lấp đầy bởi các nhân viên đủ điều kiện và được tạo trực tiếp trong NCE do nhà đầu tư EB-5 tài trợ

 

12) Có thể huy động số tiền đầu tư EB-5 tương đối lớn dựa trên số lượng tạo việclàm 12) Có thể huy động một lượng đầu tư EB-5 tương đối nhỏ dựa trên số lượng tạo việc làm

Cấu trúc đầu tư EB5 trực tiếp và EB5 Trung Tâm vùng:

Cấu trúc EB5 trực tiếp:

Bảng so sánh EB5 Trực tiếp và EB5 Trung tâm vùng

Cấu trúc EB5 trung tâm vùng điển hình:

Cấu trúc EB5 trung tâm vùng điển hình

Đây là những thông tin mà CITIZEN PATHWAY gửi tới những nhà đầu tư Việt Nam để có thể rõ hơn khi tham gia chương trình EB-5.

Và nếu Quý nhà đầu tư đang quan tâm đến loại hình EB5 Trực tiếp và mong muốn chọn lựa được dự án vừa xứng tầm và đáp ứng được yêu cầu an toàn, Citizen Pathway và các đối tác tư vấn kinh doanh nỗ lực tìm kiếm các mô hình kinh doanh tốt nhằm giúp nhà đầu tư tối đa hóa khả năng thành công về cả di trú và kinh doanh hướng đến mục tiêu hoàn vốn và có lợi nhuận bền vững.

Citizen Pathway mang đến những dự án EB5 Trực tiếp theo diện “trọng điểm của Hoa Kỳ” :

Và Quý vị có thắc mắc về các chương trình Đầu tư – Định cư, vui lòng liên hệ Citizen Pathway để được hỗ trợ sớm nhất và nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí.

Share this post
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on skype
Share on telegram
Lennar Corporation - Công ty xây dựng nhà hàng đầu Hoa Kỳ
Bất động sản Hoà Kỳ
Lennar Corporation – Công ty xây dựng nhà lớn thứ hai tại Hoa Kỳ 2021 xếp hạng 129 trên Fortune 500

Lennar Corporation xếp hạng 500 tập đoàn lớn nhất Hoa Kỳ Lennar Corporation – là một công ty xây dựng nhà có trụ sở tại Fontainebleau, Florida. …

Xem chi tiết
Citizen Pathway
USCIS thông báo về việc mở rộng đáng kể Chương trình Trợ cấp Quốc tịch và Hội nhập

Bộ An ninh Nội địa (DHS) vừa qua thông báo mở giai đoạn nộp đơn cho Chương trình Trợ cấp Quốc tịch và Hội nhập; …

Xem chi tiết
Định cư tại Mỹ theo hình thức đầu tư EB5
Citizen Pathway
Định cư Mỹ diện EB5 – Cấp thẻ xanh Mỹ cho cả gia đình

Định cư Mỹ diện EB5 được xem là một cơ hội mới dành cho nhiều nhà đầu tư hiện nay. Trở thành công dân Mỹ …

Xem chi tiết
CITIZEN PATHWAY ĐÃ ĐỒNG HÀNG CÙNG HƠN 528 GIA ĐÌNH VIỆT ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ THÀNH CÔNG

Để nhận tư vấn các chương trình Đầu tư – Định cư Quý Anh Chị vui lòng để lại thông tin bên dưới Citizen Pathway sẽ kết nối với Quý Anh Chị. Trân trọng!

Dự án nổi bật
EB5 - TRUNG TÂM VÙNG
Dự án EB5 – Khu Nghỉ Dưỡng Cao Cấp 6 Sao One&Only

Dự án EB-5 vùng nông thôn xây dựng resort cao cấp One & Only Moonlight giai đoạn III. Dự án hội đủ các yếu tố tích cực cho nhà đầu tư EB-5 bao gồm: xử lý nhanh, an toàn thẻ xanh, chiến lược hoàn vốn tốt từ nhà phát triển danh tiếng và có nguồn lực tài chính hùng mạnh.

Xem chi tiết
Dự án EB-5 Khách sạn Downtown Los Angeles Marriott (DTLA III)
EB5 - TRUNG TÂM VÙNG
Dự án EB-5 Khách sạn Downtown Los Angeles Marriott

Dự án Downtown Los Angeles Marriott là Khách sạn lớn nhất của Tập đoàn LIGHTSTONE với vốn đầu tư ban đầu 540 triệu đô la. Vào ngày 1.12.2022, khách sạn đã được định giá 640 triệu đô la. Giá trị khách sạn dự kiến được thẩm định 678 triệu đô la vào năm 2024

Xem chi tiết
thư từ lưỡng viện gửi yêu cầu thông qua thượng viện để đề nghị bộ ngoại giao Hoa Kỳ giải quyết nhanh các hồ sơ tồn đọng đang đợi phỏng vấn xin cấp thị thực vào Hoa Kỳ
chương trình EB-5
USCIS phát hành thông báo nhận đơn I-829 trong 48 tháng

USCIS phát hành thông báo nhận đơn I-829 trong 48 tháng Ngày 23 tháng 1 năm 2023 vừa qua, USCIS chính thức đưa ra thông …

Xem chi tiết